ALGEMENE VOORWAARDEN BEMIDDELING

1.      Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “TB”: Tretze Bemiddeling, gevestigd Bouquet 59, 3332 RA Zwijndrecht en ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder dossiernummer 24434637 is een makelaarskantoor gespecialiseerd in de bemiddeling tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vastgoed. Tretze Bemiddeling exploiteert de website www.tretze.nl, en biedt hiermee aan verhuurder een platform om vastgoed bestemd voor verhuur onder de aandacht te brengen van potentiele huurkandidaten. 
1.2 “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Tretze Bemiddeling opdracht verstrekt tot het bemiddelen bij het verhuren van een woonruimte, hierna te noemen Opdracht tot dienstverlening.
1.3 “Opdracht tot dienstverlening”: opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot bemiddeling door Tretze Bemiddeling  in het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.
1.4 “Woonruimte”: een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden.
1.5 “Huurprijs”: de prijs die bij huur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woonruimte.
1.6 “Courtage”: het honorarium dat is verschuldigd ter zake van bemiddeling.
1.7 “Diensten”: Bemiddeling met betrekking tot (ver) huur van onroerende zaken en overige door Tretze Bemiddeling te verrichten diensten.

2.      Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden Bemiddeling zijn van toepassing op iedere opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede op de daaruit voortvloeiende afspraken tussen TB en de opdrachtgever. 
2.2 Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de dienstverlening en de website van TB en zijn op de website gepubliceerd. 

3.      Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen en/of andere verklaringen inzake woonruimte, aspirant (ver)huurders en/of diensten, zowel schriftelijk als mondeling, gedaan door TB zijn altijd geheel vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.      Totstandkoming overeenkomst
4.1 De opdracht tot dienstverlening tussen opdrachtgever en TB komt tot stand door een schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen opdrachtgever en TB.

5.      Voorwaarden verhuurbemiddeling Vastgoed / Woonruimte 
5.1 Opdrachtgever dient gerechtigd te zijn het Vastgoed te verhuren en een huurovereenkomst te ondertekenen en is dienaangaande verantwoordelijk en aansprakelijk.
5.2 Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening van TB verklaart opdrachtgever eigenaar te zijn van het te verhuren vastgoed en te beschikken over de benodigde vergunningen om verhuur van het aangeboden vastgoed mogelijk te maken. Tevens stemt opdrachtgever door ondertekening van de Opdracht tot Dienstverlening in met de Algemene Voorwaarden Bemiddeling van TB. Opdrachtgever dient een ID bewijs en eigendomsbewijs te overleggen aan TB.
5.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen Opdrachtgever en TB nimmer dat TB door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat TB uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

6.      Aanbieden vastgoed via Tretze Bemiddeling
6.1 TB adviseert opdrachtgever ten aanzien van de huurprijs van het te verhuren vastgoed en geeft desgewenst advies omtrent de styling van het vastgoed. 
6.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat: TB de beschikbaarheid van het vastgoed op de door haar geselecteerde wijze bekend maakt en kan geen aanspraak maken op specifieke marketingactiviteiten anders dan het plaatsen van het vastgoed op www.tretze.nl en overige woningsites.
6.3 TB coördineert en begeleidt de bezichtigingen en onderhandelingen, waarbij TB opdrachtgever op de hoogte houdt van de voortgang hiervan.
6.4 TB selecteert kandidaat-huurders, waarbij geselecteerde  kandidaat-huurder wordt gescreend aan de hand van het identiteitsbewijs en o.a. inkomensgegevens/werkgeversverklaring bij een daartoe bevoegde instantie. TB controleert met zorgvuldigheid de juistheid van de door kandidaat-huurder verstrekte informatie, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van frauduleus handelen door kandidaat-huurder.  Opdrachtgever neemt de uiteindelijke beslissing voor de keuze van een kandidaat-huurder en geeft TB opdracht voor het opmaken van de huurovereenkomst met de door opdrachtgever aangewezen kandidaat-huurder.
6.5 Aanbieden van het vastgoed via TB vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) huurder.
6.6 Een huurovereenkomst zal alleen dan tot stand komen indien kandidaat-huurder de waarborgsom vóór ondertekening van de huurovereenkomst heeft voldaan. 
6.7 TB beheert de waarborgsom gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.      Courtage verhuurbemiddeling Vastgoed
7.1 Per verhuuropdracht wordt aan verhuurder een bijdrage ad € 95 excl. BTW  in rekening gebracht voor opstart- en advertentiekosten. 
7.2 Indien door TB géén geschikte huurder voor de te verhuren woonruimte wordt gevonden, worden geen kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever, behoudens de bijdrage voor opstart- en advertentiekosten.
7.3 Indien uit de bemiddeling door TB voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan TB Bemiddelingskosten  (courtage) verschuldigd.
7.4 De vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door TB gemaakte en te maken onkosten in verband met de Opdracht en zijn per bemiddeling vastgesteld op 8,5% excl. BTW gerekend over de totaal te ontvangen huursom voor de duur van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen opdrachtgever TB.
7.5 Opdrachtgever machtigt TB om de bemiddelingskosten te verrekenen met de ontvangen eerste huurtermijn en/of de waarborgsom.
7.6 Indien de eerste huurtermijn en/of de waarborgsom rechtstreeks aan de Opdrachtgever wordt betaald/overgemaakt dan dient de betaling van de kosten voor bemiddeling te geschieden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bemiddelingsfactuur.
7.7 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Eventuele gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever zijn.
7.8 Indien een bemiddeling geslaagd is, dan wel een huurovereenkomst tot stand is gekomen, met toestemming van opdrachtgever, waarna opdrachtgever zich terugtrekt, is opdrachtgever een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van 8,5% excl. BTW gerekend over de totaal te ontvangen huursom voor de duur van de overeenkomst met een minimum van € 750 exclusief BTW, aan TB verschuldigd.
7.9 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand is gekomen nadat de overeenkomst van opdracht tussen TB en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door TB verrichte diensten.

8.      Huurvoorwaarden
8.1 Een (huur)overeenkomst tussen kandidaat-huurder en verhuurder komt eerst tot stand nadat kandidaat-huurder mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de woonruimte te willen huren tegen de aan kandidaat-huurder bekendgemaakte condities.  
8.2 Kandidaat-huurder verplicht zich om op eerste verzoek van TB alle benodigde en/of aanvullende informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de totstandkoming van een huurovereenkomst. T.w. geldige identiteitspapieren, inkomensgegevens en verklaringen, bankafschriften etc. Kandidaat-huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en geeft toestemming dat zijn/haar gegevens gecontroleerd mogen worden bij de daartoe bevoegde instanties. Tevens behoudt TB zich het recht voor om het register van de Stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag te raadplegen.
8.3 TB berekent geen bemiddelingskosten aan huurders. 
8.4 Indien aspirant huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van de vergunning voor rekening en risico van aspirant huurder.

9.       Looptijd opdracht tot dienstverlening
9.1 De opdracht tot dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar eindigt door opzegging door één der partijen.

10.      Aansprakelijkheid
10.1 TB is nimmer aansprakelijk voor geschillen, gerezen voor, tijdens en/of na de overeenkomst met opdrachtgever.
10.2 Door TB verstrekte informatie is louter informatief en vormt geen (juridisch) advies. Inzake (juridisch) advies raadt TB opdrachtgever aan indien gewenst onafhankelijk (juridisch) advies in te winnen.
10.3 Voorts is TB nimmer aansprakelijk voor geschillen en /of gevolgen van handelingen door de (ver)huurder, dan wel voor de wijze waarop een (ver)huurder, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn verplichtingen jegens opdrachtgever  als (ver)huurder nakomt. Schade ten gevolge van tijdelijkheid van de huurovereenkomst (tussentijdse opzegging e.d.) wordt expliciet uitgesloten.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart TB tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door TB in opdracht van opdrachtgever worden verricht.

11.      Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op deze voorwaarden, de opdracht tot dienstverlening en alle werkzaamheden en overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.